Plán obnovy a odolnosti

3 marca, 2023
header_nemocnica_03_leak-1200x675.jpg

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len ako FNsP Nové Zámky) sa ocitla v zozname žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy 11I02-21-V09 „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“. Interpretácia tejto informácie, ktorá sa objavila v médiách, však nie je presná. Je pravda, že FNsP Nové Zámky nesplnila podmienky výzvy, avšak nie svojou vinou.

Vyššie uvedená výzva bola vyhlásená dňa 8. novembra 2022. Do výzvy sa mohli zapojiť len nemocnice, ktorých predpokladaná kategorizácia v roku 2026 je na úrovni 1. a 2. typu. Termín na odovzdanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov na projekty nemocníc bol do 31.12.2022. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako MZ SR) zverejnilo predbežnú kategorizáciu nemocníc dňa 30.12.2022. V nadväznosti na uvedené bola do tohto času otázna oprávnenosť FNsP Nové Zámky v rámci danej výzvy. FNsP Nové Zámky napriek tomu predložila žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na jeden stavebný projekt a žiadosti o stanoviská Inštitútu zdravotníckych analýz (ďalej len ako IZA) a Zdravotníckej implementačnej agentúry (ďalej len ako ZIA) dňa 30.12.2022. Jednoducho povedané, FNsP Nové Zámky mala mať pripravený projekt a disponovať súhlasnými stanoviskami (IZA a ZIA) v čase, keď jej nebolo známe zaradenie v rámci kategorizácie nemocníc (do 30.12.2022). V dôsledku tejto situácie neboli hodnotené žiadosti IZA a ZIA, a tak nebolo možné splniť podmienky výzvy. V konečnom dôsledku, samotná žiadosť nebola hodnotená a na základe usmernenia MZ SR bude predmetný projekt predložený v rámci inej výzvy Plánu obnovy a odolnosti v marci 2023.

Rovnako tak nie je presná ani medializovaná informácia, že FNsP Nové Zámky nebude čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica sa aktívne zapája do ďalších otvorených výziev z plánu obnovy a odolnosti s cieľom poskytovania kvalitnej a modernej zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021