Stretnutie špecialistov vnútorného lekárstva

23 októbra, 2023
h-1200x900.jpg

Dňa 18.10.2023, o 16,oo hod. sa v priestoroch hotela Grand v Nových Zámkoch  konalo V. Jesenné stretnutie priaznivcov internej medicíny, ktoré organizovala Klinika vnútorného lekárstva II., FNsP Nové Zámky,  v spolupráci s firmou Merck.

Na odbornom podujatí sa stretli lekári špecialisti z vnútorného lekárstva,  ako aj praktickí lekári nielen z okresu Nové Zámky a bolo odprezentovaných  6 prednášok.

Pozvanie prijali a svojou účasťou podujatie podporili  aj JUDr. Ing. Zuzana Lukáčová, MPH,  riaditeľka FNsP Nové Zámky,  ako aj zástupca riaditeľa pre medicínsky úsek MUDr. Peter Kišška, PhD, MPH. Úvodnú vyžiadanú prednášku odprezentoval primár Ústavu hematológie,  MUDr. Alexander Varga: Diagnostika lymfómov. Prednáška bola zameraná na diagnostiku a liečbu lymfómov. Sú to ochorenia, ktoré majú stúpajúci trend a včasná diagnostika je dôležitá pre úspešnosť liečby.

Primár KVL II.,  MUDr. Zoltán Borbély, PhD : Čo je nového v liečbe chronického srdcového zlyhávania. Počet pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním narastá. Srdcové zlyhávanie je dnes jednou z najvýznamnejších príčin úmrtnosti a závažnej chorobnosti, ako aj jednou z popredných príčin hospitalizácií. Prednáška bola zameraná na aktuálne odporúčania v liečbe chronického srdcového zlyhávania.

MUDr. Kamila Juríková: Hypertenzia v gravidite. Hypertenzia patrí v tehotenstve k najčastejším zdravotným komplikáciám. Predstavuje významné zdravotné riziko pre matku aj plod. V prednáške sa hovorilo o diagnostike a správnej liečbe hypertenzie v gravidite.

MUDr. Beáta Berkešová: Manažment tyreopatií v ambulancii všeobecného lekára/ internistu. Ochorenia štítnej žľazy majú v populácii vysokú incidenciu, je preto dôležité, aby pre široké spektrum ich príznakov boli diferenciálno-diagnosticky rozpoznané už v ambulancii všeobecného lekára a internistu. Prednáška bola zameraná na manažment tyreopatií (predovšetkým hypotyreózy) v ambulancii všeobecného lekára a internistu – na indikácie skríningového vyšetrenia, zahájenie liečby, ako aj následného sledovania pacientov.

MUDr. Lucia Šimová: Gestačný diabetes. Gestačný diabetes mellitus  je jedným zo štyroch hlavných typov cukrovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov, ktorá je diagnostikovaná počas gravidity. Témou prednášky bol screening, diagnostika, liečba tehotenskej cukrovky, ako aj význam ďalšieho sledovania pacientiek s gestačným diabetom po pôrode.

MUDr. Jakub Mituník: Chronická pankreatitída- a čo ďalej? Prednáška bola zameraná na diagnostiku a liečbu chronickej pankreatitídy ako aj o manažment starostlivosti o pacientov s touto diagnózou. V prednáške odzneli výsledky vlastného pozorovania ako aj doporučené postupy v liečbe chronickej pankreatitídy.

Po odznení všetkých prednášok bola diskusia,  kde si zúčastnení vymieňali názory a skúsenosti na jednotlivé témy. Myšlienkou týchto stretnutí je nielen odborný charakter, teda výmena informácií a získanie nových poznatkov, aj spoločenský význam, stretnutie s kolegami a nadviazanie nových kontaktov. Našim cieľom je aj do budúcich rokov zachovať tradíciu týchto stretnutí, nakoľko spolupráca s kolegami prvého kontaktu je veľmi dôležitá v stratégii liečby pacienta.

MUDr. Zoltán Borbély, PhD 
primár Kliniky vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021