Zoznámte sa, naši nominovanými zdravotníkmi

12 mája, 2024
Zoznamte-sa-nasi-nominovanymi-zdravotnikmi-1200x900.jpg

Dňa 13.05.2024 sa bude konať 12. ročník slávnostného odovzdávania ocenení „Zdravotník roka“ pod záštitou Branislava Becíka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Medzi nominovanými sú:

 • PhDr. Ildikó Kisová – vedúca sestra Centrálne operačné sály
 • MUDr. Melinda Tóthová – primárka Ústavu klinickej mikrobiológie
 • MUDr. Klaudia Demová, PhD. – primárka Neonatologickej kliniky
 • Eleonóra Tilandyová – zdravotnícky laborant

 

Zoznámte sa s našimi nominovanými 😊

 

Eleonóra Tilandyová

Kategória: iný zdravotnícky pracovník

Charakteristika: Profesionálnej práci zdravotníckeho laboranta sa venuje už viac ako štyri desaťročia.

 • zaviedla a udržuje štandard kvality vyšetrení,
 • spolupodieľa sa pri tvorbe Štandardných pracovných postupov pre oblasť Hematológia a krvná banka,
 • podieľa sa na školení študentov v odbore Laboratórnych vyšetrovacích metód a praktickej výchove novonastupujúcich kolegov,
 • v zavádzaní nových prístrojov, postupov a prác s krvinkovými analyzátormi bola priekopníčkou na pracovisku.

Jej vynikajúce technické zručnosti, praktické myslenie a skúsenosti sú často ocenené pri riešení problémov v procese laboratórnych vyšetrení a servisov.

 

 

PhDr. Ildikó Kisová

Kategória: sestra

Charakteristika: Ildikó Kisová zasvätila svoj profesijný život intraoperačnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na Centrálnych operačných sálach (COS). Do nemocnice nastúpila ako čerstvá absolventka SZŠ v Nových Zámkoch na chirurgické oddelenie v roku 1986, na COS pracuje od roku 1987. Záujem o svoju profesiu, snaha zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu intraoperačnej starostlivosti, ju viedli k zvyšovaniu si vzdelania. Jej záverečné práce, či už bakalárskeho, magisterského alebo rigorózneho štúdia boli venované vždy aspektu činností na operačných sálach. Na pracovisku prešla postupne rôznymi pozíciami, ako sestra na operačnej sále, sestra – špecialistka, vykonávala funkciu staničnej sestry a od roku 2009 je vedúcou sestrou COS. Vedie tím pracovníkov, ktorý poskytuje starostlivosť pacientom na deviatich operačných sálach v rôznych chirurgických odboroch. Počas svojho pôsobenia na základe ekonomickej analýzy zaviedla jednorazové rúškovanie pri operačných výkonoch, rôzne inovatívne postupy intraoperačnej starostlivosti, ako napr. kontajnerový systém na operačné inštrumentárium, lokálne štandardy jednotlivých operačných postupov. Je spoluautorkou dokumentov „Sesterský verifikačný protokol perioperačnej starostlivosti“, s účelom eliminácie rizík a pochybení v perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti a „Protokolu operačnej sestry“, pre získanie prehľadnosti ekonomických ukazovateľov jedných, z finančne najnáročnejších oddelení, ako sú COS. Počas jej pôsobenia sa otvorili brány COS pre študentov SZŠ aj Fakulty ošetrovateľstva. Svojím profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formuluje a rozvíja vedomosti, nadanie, intuíciu, talent a praktické zručnosti mladých kolegýň. Je členkou výboru Regionálnej komory SaPA v Nových Zámkoch, v minulosti bola za ľudskosť, starostlivosť a vedomosti odmenená prestížnym ocenením „Biele srdce“ na republikovej úrovni.

 

 

MUDr. Melinda Tóthová

Kategória: lekár

Charakteristika:

Primárka Ústavu klinickej mikrobiológie:

 • ústav poskytuje komplexnú mikrobiologickú diagnostiku pre pacientov hospitalizovaných v nemocnici (aj v regióne),
 • zavádzanie nových diagnostických metód pre urýchlenie a zefektívnenie terapie pacientov, sledovanie nových trendov a ich aplikácia do praxe,
 • rýchla identifikácia nebezpečných multirezistnených bakteriálnych kmeňov a pôvodcov nozokomiálnych nákaz a následne okamžitý návrh opatrení pre zamedzenie šírenia na iných pacientov,
 • zriadenie laboratória molekulárnej biológie pre expresnú diagnostiku pacientov,
 • počas pandémie poverenie na zabezpečenie testovania pacientov pre potreby triáže a personálu, zriadenie viacerých mobilných odberových miest pri nemocnici a zabezpečenie ich plynulého chodu.

Vedúci lekár OHaE:

 • podieľa na zvyšovaní a udržiavaní bezpečného prostredia pre pacientov v nemocnici,
 • počas pandémie Covid19 aktívne hľadanie strategických riešení pre zabezpečenie chodu zdravotníckeho zariadenia a vytvorenie bezpečného prostredia pre pacientov a personál,
 • podieľa sa na spísaní Štandardných postupov FNsP Nové Zámky v oblasti epidemiológie a hygieny a ich zavádzanie do praxe,
 • aktívne vyhľadávanie nozokomiálnych nákaz, zavádzanie a kontrola opatrení pre zamedzenie šírenia nozokomiálnych nákaz,
 • návrhy riešení mimoriadnych udalostí pre zabezpečenie plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Predseda komisie pre boj s nozokomiálnymi nákazami a člen Rady kvality:

 • analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu zdravotnej starostlivosti a návrh opatrení na jej zvyšovanie,
 • surveillance a analýza dynamiky výskytu nozokomiálnych nákaz v zdravotníckom zariadení,
 • kontrola a zhodnotenie činnosti nozokomiálnych lekárov a sestier,
 • identifikácia a komplexná analýza rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik a NN.

 

 

MUDr. Klaudia Demová PhD.

Kategória: celoživotný prínos v zdravotníctve

Charakteristika:

 • primárka Neonatologickej kliniky FNsP Nové Zámky
  • klinika poskytuje starostlivosť novonarodeným deťom na všetkých úrovniach, podľa ich zdravotného stavu: na úseku rooming-in, na jednotke intenzívnej starostlivosti, jednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, ochoreniami, ktorí vyžadujú špeciálne liečebné postupy a novorodenci liečení riadenou hypotermiou pri závažnom nedostatku kyslíka ležia na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov,
  • zabezpečuje starostlivosť závažne chorým novorodencom zo spádovej oblasti okresov Nové Zámky, Galanta, Komárno, Dunajská Streda a Levice,
  • najvyššiu úroveň starostlivosti, pre veľmi nezrelých a kriticky chorých novorodencov zabezpečuje aj pre celý Trnavský a Nitriansky kraj,
  • ročne klinika poskytuje starostlivosť takmer 1400 novorodencom, z ktorých viac než 300 vyžaduje intenzívnu alebo vysokošpecializovanú starostlivosť,
  • vedecký tajomník NS SPS
  • krajský neonatológ
  • konzultant Ministerstva zdravotníctva a UZDS
  • vedie celoštátnu výskumnú úlohu „Národný register perinatálnej asfyxie, hypoxickoischemickej encefalopatie (HIE) a celotelovej riadenej hypotermie pri HIE, podieľa sa na medzinárodných, multicentrických klinických a pozorovacích štúdiách
  • podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výučbe lekárov a sestier, organizuje odborné stáže, semináre
  • spoluautorka publikácie pre rodičov nezrelých novorodencov: „Narodili sme sa nezrelí”
  • spoluautorka učebníc: Praktická neonatológia, Pediatria, Zdravo rásť, Základné informácie o materskom mlieku a dojčení pre pracovníkov v zdravotníctve
  • editorka a edukátorka Národného neonatologického resuscitačného programu
  • jej každodennú prácu charakterizujú afinita k novým diagnostickým, preventívnym a terapeutickým metódam a k novým technológiám v službe celej slovenskej neonatológie
  • vo vedeckej a publikačnej činnosti svoju pozornosť sústredila hlavne na metabolické a infekčné poruchy, na hypoxicko-ischemickú encefalopatiu a chorobnosť a úmrtnosť veľmi nezrelých novorodencov
  • má početné prednášky na domácich aj zahraničných konferenciách
  • iniciátorka projektu „Naživo z inkubátora” (16. októbra 2018), ktorý umožňuje rodinám predčasne narodených detí online video prenos z detských inkubátorov, táto služba pre rodičov predčasne narodených detí pomáha budovať vzťah a dôveru nielen medzi mamičkami a bábätkami, ale aj medzi rodičmi a nemocnicou
  • organizuje stretnutia s predčasne narodenými deťmi „Olympijské hry predčasne narodených”
  • pripravuje „Malú galériu veľkých umelcov” z diel šikovných odchovancov kliniky

 

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021