Prehlbovanie regionálnej spolupráce

19 júna, 2024
Prehlbovanie-regionalnej-spoluprace-h-1200x901.jpg

Dňa 4.6.2024 sa v Penzióne Rosel v Nových Zámkoch konal II. ročník seminára organizovaného Psychiatrickým oddelením FNsP Nové Zámky pod záštitou garanta MUDr. Jána Bernáta, MPH. Jeho cieľom bolo prehĺbiť regionálnu spoluprácu a nadviazať na efektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s psychickými poruchami z celého regiónu. Okrem lekárov a sestier novozámockého psychiatrického oddelenia pozvanie prijali ambulantní psychiatri z regiónu, primári z psychiatrickej nemocnice Hronovce a akademickú pôdu zastupoval svojou účasťou PhDr. Robert Máthé, PhD.

Témy prezentované na psychiatrickom seminári boli pestré a dotýkali sa problematiky adiktológie, psychofarmakologickej liečby schizofrénie, demencie a taktiež noviniek v oblasti sexuológie. Úvodné slovo patrilo MUDr. Jánovi Bernátovi, MPH, ktorý odprezentoval súčasnosť a perspektívy regionálnej spolupráce na osi ambulancie –  psychiatrické oddelenie – psychiatrická nemocnica. V ďalšej časti boli zaradené prednášky MUDr. Miriam Ninisovej a MUDr. Vasyla Aleksiiho, ktorí hovorili o nadväznosti adiktologickej liečby medzi ambulantnou a lôžkovou časťou psychiatrického oddelenia s prepojením na dlhodobú liečbu v podmienkach psychiatrickej nemocnice. Najnovšie poznatky o kardiovaskulárnej bezpečnosti antipsychotík zosumarizoval MUDr. Adam Nemček, PhD., na ktorého nadviazal MUDr. Ján Bernát, MPH prednáškou o terapii demencie vo svetle súčasných štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Záver patril PhDr. Robertovi Máthému, PhD. a jeho pohľadu na problematiku transsexualizmu. Vzhľadom na jej aktuálnosť a komplexnosť, práve posledná prednáška iniciovala širokú diskusiu, ktorá sa následne presunula do kuloárov.

Na záver možno povedať, že II. ročník seminára sa stretol s pozitívnym ohlasom všetkých zúčastnených a pomaly ale isto sa stáva odrazovým mostíkom pre budovanie a posilňovanie vzťahov medzi odborníkmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, adiktológia a sexuológia.

 

Psychiatrického oddelenia


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021