Kardiovaskulárny summit

25 júna, 2024
Kardiovaskularny-summit-nspnz-5.jpg

Seminár organizovala Klinika vnútorného lekárstva II., FNsP Nové Zámky, v spolupráci s firmou Servier Slovensko spol. s r.o.

Na odbornom podujatí sa stretli lekári špecialisti z vnútorného lekárstva, ako aj praktickí lekári z okresu Nové Zámky a Komárno a bolo odprezentovaných 5 odborných prednášok.

  1. Využitie fixnej kombinácie BB+ACEi u pacientov s hypertenziou a /alebo KV ochorením – MUDr. Kamila Juríková. Prednáška bola zameraná na liečbu hypertenzie a srdcového zlyhávania fixnou kombináciou betablokátora a inhibítora angiotenzin konvertujúceho enzýmu. Fixná kombinácia bisoprololu a perindopril arginínu poskytuje hypertonikom lepšiu kardiovaskulárnu  ochranu a je odporúčaná na redukciu mortality u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním. Kombinácia týchto liekov je doporučená v rôznych štádiách kardiovaskulárneho kontinua.

 

  1. Menej je niekedy viac – MUDr. Lucia Šimová. Hypertenzia a dyslipidémia sú dva rizikové faktory s vysokým výskytom na Slovensku. Nové odporúčania pre liečbu ESH 2023 preferujú koncept polypill  (kombinácia 1 až 2 antihypertenzív a statínu). Polypill znižuje riziko KV príhod o 38% a spája sa s lepšou adherenciou v porovnaní s liečbou monokomponentami.

 

  1. Vízia liečby hypertenzie Zoltán Borbély, PhD. Mortalita na ochorenia srdca a cievnej príhody mozgovej na Slovensku patrí medzi najvyššie v Európe. Polovici predčasných úmrtí sa dá zabrániť prevenciou alebo správnou liečbou. Prednáška bola zameraná na systematickú racionalizáciu farmakoterapie hypertenzie, ako aj o spoločnému úsiliu praktických lekárov, internistov, kardiológov, sestier, lekárnikov, médií, poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR na zefektívnenie liečby a  zlepšenie zdravotného stavu pacientov.

 

  1. Chronická venózna choroba dolných končatín – MUDr. Csilla Vavrová. Chronická venózna choroba dolných končatín nie je len kozmetický problém, je to progresívna a život ohrozujúca choroba. Je nezávislým rizikovým faktorom kardiovaskulárnej mortality. V prednáške bol odprezentovaný komplexný účinok MPFF ( mikronizovaná purifikovaná flavonoidná frakcia).

 

  1. Manažment hemoroidálneho ochorenia Margita Lábska. V prednáške sa hovorilo   o etiológii, diagnostike , diferenciálnej diagnostike a liečbe hemoroidálneho ochorenia ako aj dôležitosti komplexného pohľadu na toto ochorenie. Boli odprezentované zaujímavé kazuistiky pacientov s týmto ochorením s poukázaním na častú zámenu hemoroidálneho ochorenia a nádoru konečníka.

Po odznení prednášok nasledovala diskusia, kde si zúčastnení vymieňali názory a skúsenosti na jednotlivé témy. Prínosom tohto stretnutia bol nielen odborný charakter ale aj spoločenský význam. Kolegovia si vymenili svoje skúsenosti, nadviazali nové kontakty s cieľom lepšej spolupráce lekárov prvého kontaktu s lekármi špecialistami z vnútorných odborov. Inovácie liečby prinášajú benefit pacientom a zabraňujú mnohým predčasným a odvrátiteľným úmrtiam pacientov.

 

 

MUDr. Zoltán Borbély, PhD 
primár Kliniky vnútorného lekárstva II.

FNsP Nové Zámky

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021