Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

Úvod

KLINIKA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

KLINIKA
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Slavomír Tóth, PhD
035 / 691 2191
slavomir.toth@nspnz.sk


VEDÚCA FYZIOTERAPEUTKA

Mgr. Andrea Mišáková
035 / 691 2639
andrea.misakova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA (LÔŽKOVÁ ČASŤ)

Mgr. A. Demová
035 / 691 2490


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


REHABILITAČNÁ ČASŤ – PRÍZEMIE


LÔŽKOVÁ ČASŤ – 6. POSCHODIE
CHARAKTERISTIKA

Klinika fyziatrie, bal­neo­lógie a liečebnej reha­bi­litácie poskytuje kom­plexnú rehabilitačnú sta­rost­livosť v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej a poradenskej oblasti pre deti a dospelých pri ochoreniach pohybového a nervového systému, po úrazoch a po operáciách, pri funkčných a štrukturálnych poruchách sprevádzajúcich základné ochorenie.

Na prízemí monobloku sa nachádza pracovisko rehabilitácie, ktorého sú­časťou sú dve odborné ambulancie, úsek elektroliečby, termoterapie, vodo­liečby, úsek masáží a pohybovej terapie. Skúsení a kvalifikovaní odborníci poskytujú širokú škálu procedúr a využívajú najnovšie techniky a metodiky v rámci pohybovej terapie. Fyzioterapeuti vykonávajú pohybovú liečbu u hospitalizovaných pacientov na jednotlivých oddeleniach a klinikách FNsP.

PRACOVISKO REHABILITÁCIE

V priestoroch oddelenia sa nachádza protetické pracovisko. Protetickí pracovníci každú stredu od 8,00 do 12,00 vyhotovujú individuálne ortopedické a protetické zdravotnícke pomôcky ako sú protézy, epitézy, ortézy, korzety, bandáže, ortopedické vložky na základe poukazu vystaveného odborným lekárom.

PROTETICKÉ PRACOVISKO

Od r. 2001 je v prevádzke lôžková časť FBLR, ktorá sa nachádza na 6. poschodí v monobloku. K dispozícii je 20 lôžok, pacienti sú hospitalizovaní na dvoj a trojlôžkových izbách, z toho jedna izba je nadštandardne vybavená za poplatok. Na oddelení je pre pacientov k dispozícii telocvičňa a úsek elektroliečby.

Pracovisko poskytuje komplexnú ošetrovateľskú a fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť pre dospelých s ochoreniami pohybového aparátu rôznej etiológie, s poruchami centrálneho a periférneho nervového systému, po operáciách chrbtice a iných závažných neurochirurgických zákrokoch, po amputáciách končatín, po náhradách bedrového a kolenného kĺbu, po úrazoch.

LÓŽKOVÁ ČASŤ

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je výukovým pracoviskom pre študentov dennej formy štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch v odbore masér.

Za účelom vylepšenia materiálno-technického vybavenia nášho oddelenia bolo založené v r. 2005 Občianske združenie „Rehabilitácia – zvýšenie kvality života“. Aj vďaka príspevkom našich sponzorov zvyšujeme kvalitu rehabilitačnej starostlivosti.


NADŠTANDARDNÉ VÝKONY

Klinika FBLR poskytuje pacientom na základe schváleného cenníka aj nadštandardné výkony po vyčerpaní procedúr, ktoré hradí zdravotná poisťovňa.


FOTOGRAFIE A REPOTÁŽE Z PODUJATIA

Čítaj viac


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021