Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PROJEKT „MODERNIZÁCIA NEMOCNICE„

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) zaisťuje vo všetkých vekových a rizikových skupinách celé spektrum činností prislúchajúcich odboru – anestéziologická, resuscitačná a intenzívna starostlivosť a liečbu bolestí. Zabezpečuje anestéziologickú činnosť a intenzívnu starostlivosť nielen pre okres Nové Zámky, ale v súčinnosti s jednotlivými chirurgickými odbormi aj pre široký región juhozápadného Slovenska. Hospitalizovaní sú septickí pacienti s nutnosťou použitia extrakorporálnych eliminačných metód, pacienti so závažnými intoxikáciami so zlyhaním alebo zlyhávaním orgánu alebo viacerých orgánových systémov, polytraumy vyžadujúce neurochirurgickú, traumatologickú eventuálne intervenciu s následnou intenzívnou starostlivosťou.

Cieľ projektu:

Stavebno–technická rekonštrukcia a modernizácia KAIM za účelom riešenia nevyhovujúcich priestorových podmienok, zavedenie nových inžinierskych sie

Popis:

Komplexná rekonštrukcia KAIM, modernizácia zdravotníckej techniky.
Harmonogram realizácie:
29. 9. 2009 – 1. 2. 2010

Dodaná technológia:

centrála monitorovacieho systému, servoventilátory na umelú ventiláciu, prenosný ventilátor, lôžka pre intenzívnu starostlivosť, pacientske monitory, videolaryngoskop, diagnostický fibrobronchoskop, gastrofibroskop, defibrilátor, prístroje na ohrev pacienta, infúzne pumpy, injektomaty, vyšetrovacie stropné lampy.


STAV PRED REKONŠTRUKCIOU


STAVEBNÉ PRÁCE


Zhodnotenie projektu

   • vytvoril sa nový poloboxový systém, ktorým sa zlepšil manipulačný priestor na ošetrovateľskú starostlivosť, zároveň sa skvalitnili bariérové systémy na zamedzenie prenosu nozokomiálnych nákaz
   • skvalitnenie lôžkového fondu nákupom resuscitačných lôžok, s kompletným prístrojovým vybavením vrátane pľúcnych ventilátorov a monitorovacej techniky, umožňujúcim poskytovanie komplexnej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti kriticky chorým pacientom v plnom rozsahu; nové lôžka zabezpečujú vysoký komfort a bezpečnosť pre pacienta
   • modernizácia prístrojového parku zvýšila efektivitu liečby kriticky chorého pacienta, veľkým prínosom je zavedenie centrálneho monitorovacieho systému
   • KAIM FNsP Nové Zámky je po uvedenej rekonštrukcii schopná zabezpečovať zdravotnú starostlivosť aj pre pacientov priľahlých regiónov (Levice, Dunajská Streda, Šaľa, Galanta atď.) a to hlavne polytraumatizovaných a s kraniocerebrálnymi poraneniami
   • kompletná rekonštrukcia umožnila zriadenie Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Nové Zámky ako výučbového pracoviska pri Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

STAV PO REKONŠTRUKCII


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021