Slávnostné odovzdanie zriaďovacej listiny a menovacieho dekrétu prednostky kliniky

7 júla, 2021
header-1.jpg

MUDr. Klára Soboňová, PhD., primárka Oddelenia klinickej farmakológie FNsP NZ sa dňa 1. júla 2021 stala novo vymeno­vanou prednostkou Kliniky kli­nickej farmakológie FNsP Nové Zámky a LF SZU.

Oddelenie klinickej farmakológie (OKF) v FNsP Nové Zámky začalo svoju činnosť 1. decembra 1990. Hlavnou náplňou jeho práce je aplikácia poznatkov a metód klinickej farmakológie priamo v klinickej praxi, čiže v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti hospitalizovaným alebo ambulantným pacientom. Podieľa sa aj na hodnotení nových terapeutických postupov a významným spôsobom, už viac než 15 rokov, tiež na praktickej výučbe lekárov – budúcich špecialistov v klinickej farmakológii. Preto sa v spolupráci vedenia FNsP Nové Zámky s vedením Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a v zmysle rozhodnutia rektora tejto univerzity, oddelenie stáva oficiálnou výučbovou základňou Katedry klinickej farmakológie LF SZU a nadobúda štatút kliniky. V súčasnosti ide o svojho druhu jediné klinické vzdelávacie pracovisko odboru klinická farmakológia na Slovensku. Jeho zriadenie odpovedá na naliehavú potrebu zabezpečenia špecializačného štúdia a ďalšieho vzdelávania špecialistov – klinických farmakológov, predovšetkým pre potreby lôžkových a ambulantných zdravotníckych zariadení na Slovensku, ako aj na urgentnú potrebu riešenia závažného nedostatku špecialistov – klinických farmakológov v ďalších sektoroch systému zdravotníctva, vrátane klinického výskumu a hodnotenia liečiv. Tieto naliehavé potreby a úlohy plnené lekármi – klinickými farmakológmi v celoslovenskom i v medzinárodnom kontexte v poslednom čase zásadne zvýraznila aj pandémia ochorenia Covid-19.

Klinika klinickej farmakológie
MY Nové Zámky: Ďalšie prvenstvo nemocnice v Zámkoch: Nová klinika bude prvou…

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021