Rehabilitácia pacienta po mozgovej porážke

3 novembra, 2021
interreg-h-1200x900.jpg

Hlavným cieľom projektu Rehabilitácia pacienta po mozgovej porážke robotickým systémom (SKHU/1902/4.1/112) – RoRehab je posilnenie a zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami dotknutých regiónov, rozšírenie ich spoločných aktivít (výskum a vývoj) za účelom zavedenia robotickej rehabilitácie.

Robotická rehabilitácia sa môže využívať aj na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými ochoreniami, ako cievna mozgová príhoda. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (prioritná os 4), pre ktorý bolo schválených 400 000,00 €, vrátane finančného príspevku z EFRR vo výške 340 000,00 €, z ktorého EFRR príspevok pre FNsP Nové Zámky  činí 163 098,00 €. Obdobie implementácie schváleného projektu trvá od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2022.

Inštitúcie zapojené do projektu – Nemocnica „Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet“ (HU)Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (SK) ako vedúci partner – majú v úmysle spolupracovať naďalej aj po skončení projektu a plánujú dlhodobú  spoluprácu za účelom odbornej komunikácie. Partneri si budú pravidelne vymieňať informácie týkajúce sa využívania nových prístrojov a získavania údajov pre výskum. Na základe dvoch úspešne zrealizovaných predchádzajúcich projektov FNsP Nové Zámky má už skúsenosti s prevádzkovaním takýchto zariadení (prístrojov).

Cievne mozgové príhody (CMP) sú vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou invalidity u ľudí stredného a vyššieho veku a druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti čo potvrdzujú aj štatistické údaje Zdravotníckej ročenky Slovenskej Republiky 2018. Na základe celosvetových skúseností najúčinnejším prostriedkom k znižovaniu nepriaznivých následkov CMP je skvalitnenie sekundárnej, terciárnej prevencie a následnej zdravotnej starostlivosti.

Metaanalýza všetkých doteraz publikovaných kontrolovaných štúdii hodnotiacich prínos rehabilitačných pracovísk, ktoré poskytujú intenzívnu, multidisciplinárnu a kvalifikovanú odbornú liečbu, schopné zaviesť nové, sofistikované liečebné metódy dospela k záveru, že takto organizovaná zdravotná starostlivosť je schopná znížiť mortalitu CMP, skracuje dobu hospitalizácie o 25% a zvyšuje počet pacientov schopných následnej domácej starostlivosti. Pretože sa zdravotná pomoc a spolupráca sústredila čoraz viac na hlavnejšie programy v odvetví, verejné zdravotnícke zariadenia v minulých rokoch dostávali pomerne menej pozornosti a financovania. Robotika, ako sľubný prostriedok účinnej liečby mozgovej mŕtvice (stroke) a iných poškodení mozgu, poskytuje nádej pre tých, ktorí ju prežili, a zároveň je zaujímavou alternatívou práce pre zdravotníkov, vedcov aj fyzioterapeutov. Hoci viac západoeurópskych štátov už zaviedlo túto inovatívnu technológiu a získalo s ňou prvé skúsenosti, východoeurópske štáty túto liečebnú metódu zatiaľ používajú sporadicky .

Nemocnica „Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet“ (HU) ako hlavný výstup projektu získa prístroj podporujúci obnovenie motorických funkcií hornej končatiny a  zároveň získa mobilný robotický tréner na podporu chôdze a rovnováhy. FNsP Nové Zámky, (SK) získa z projektu vertikálny mobolizujúci prístroj, ako aj mobilný odľahčovací systém na  nácvik stability, postoja a chôdze.

Obe nemocnice absolvujú 2 odborné workshopy a 2 sympóziá, ktoré posilnia  spoluprácu medzi inštitúciami a regiónmi. Medziregionálna spolupráca dotknutých inštitúcií sa rozšíri aj na medzinárodné odovzdávanie vedomostí a na výmenu získaných skúseností na konferenciách.

> Karta projektu

> Interreg Slovakia-Hungary
> Nemocncica – Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet

> www.aktuality.sk

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021