Glaukóm

24 novembra, 2022
Untitled.jpg

Glaukóm alebo ľudovo nazývaný zelený zákal je závažné, chronické ochorenie očí. Vedie k progresívnej strate videnia, často aj k slepote. Najčastejšie sa jedná o zvýšený vnútroočný tlak, ktorý priamo mechanicky spôsobí poškodenie terča zrakového nervu. Ďalej je široko študovaná aj vaskulárna terória, t.j. abnormality v cievnom zásobení zrakového nervu. Ďaľšou možnou príčinou môžu byť neurotoxické vplyvy, ktoré vyvolajú poškodenie nervových vlákien a zrakového nervu.

 • Aké sú rizikové faktory jeho vzniku resp. predispozície?

Najvýznamnejším rizikovým faktorom je zvýšený vnútroočný tlak. U hodnôt okolo 30mmHg je podstatne vyššia pravdepodobnosť vzniku glaukómu než u hodnôt pod 25 mmHg. Pacient s vnútroočným tlakom okolo 27mmHg má takmer 50% šancu vývoja glaukómu na rozdiel od pacienta s vnútroočným tlakom okolo 23mmHg, u ktorého je šanca okolo 10%.

Ďalším rizikovým faktorom je vek: s pribúdajúcim vekom stúpa počet glaukomatikov, čo súvisí s pridruženými celkovými ochoreniami u tejto skupiny, ktoré zhoršujú prekrvenie aj očí (kardiovaskulárne choroby, ateroskleróza, atď), ďalej vekom dochádza aj k štrukturálnym zmenám v oblasti odtokových ciest vnútroočnej tekutiny, čo vedie k zhoršovaniu odtoku a tým k zvyšovaniu vnútroočného tlaku.

Medzi ďalšie rizikové faktory sa zaraďujú aj etnické faktory (afroamerickí obyvatelia napr. majú skorší nástup ochorenia v mladom veku). Významná je aj pozitívna rodinná anamnéza, t.j. výskyt glaukómovej choroby v rodine.

Hypermetropia (ďalekozrakosť) je častejšie spojená s glaukómom s uzavreným uhlom, kvôli anatomickým pomerom.

Genetika môže mať vplyv na vznik glaukómovej choroby: sú známe mutácie rôznych génov spojené so vznikom glaukómu (napr. GLC1A, MYOC/TIGR, CYP1B1).

 • Ako akívne predchádzať vzniku glaukómu?

Najdôležitejšou prevenciou sú pravidelné očné vyšetrenia u ľudí po 40. roku života, v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy glaukómu alebo iných rizikových faktorov, vyšetrenie je doporučené aj skôr. Vzhľadom na to, že glaukómové ochorenie dlho nemusí mať žiadne badateľné príznaky, dôležité je toto ochorenie čím skôr odhaliť a včas liečiť.

 • Aké príznaky by mal pacient na sebe pozorovať, aby sa glaukóm včas diagnostikoval?

Ako sme už spomínali, pacient s glaukómovou chorobou dlho nemusí pozorovať žiadne príznaky, zmeny vo videní. Iné to je v prípade akútneho glaukómového záchvatu, ktoré sa prejaví výraznou bolesťou oka, často sa pridruží aj intenzívna  bolesť hlavy, pocit na vracanie, vracanie, oko je výrazne červené a videnie sa zhorší- zahmlieva sa. Takíto pacienti sú často  vyšetrení na pohotovosti s podozrením na cievnu príhodu vzľadom na výrazné bolesti a poruchy videnia.  V prípade pokročilého glaukómu pacienti pozorujú výpady v zornom poli, zhoršenie zraku, ťažkosti pri čítaní, poruchy farebného videnia atď.

 • Ako prebieha vyšetrenie resp. diagnostika?

Vyšetrenie pacienta s podozrením na glaukóm je identické s očným vyšetrením každého nového pacienta. Zameriame sa samozrejme  aj na anamnézu: pacientove ťažkosti, anamnézu celkových chorôb, rodinnú anamnézu.

Meranie vnútroočného tlaku (tonometria)  je súčasťou bežného očného vyšetrenia. Vzľadom na to, že hodnoty vnútroočného tlaku kolíšu v priebehu dňa (podľa cirkadiánneho rytmu: ráno okolo 5-7 hodine sú hodnoty najvyššie, ďalej v poobedňajších hodinách, čim sa dosahujú 2 denné maximá), je vhodné vnútroočný tlak merať opakovane, v rôznych intervaloch dňa.  V prípade odmerania vyšších hodnôt vnútroočného tlaku sa doplnia ďalšie vyšetrenia zamerané na glaukómové ochorenie: meranie hrúbky rohovky (pachymetria),  gonioskopické vyšetrenie (vyšetrenie zamerané na komorový uhol, kde odteká komorová voda), vyšetrenie zamerané na predný a zadný segment oka, vrátane terča zrakového nervu. Nie v poslednom rade je dôležité vyšetrenie zorného pola pomocou perimetrického vyšetrenia.

Na terč zrakového nervu sú v súčasnosti bežne dostupné neinvazívne, rýchle vyšetrovacie metódy pomocou optickej koherentnej tomografie (OCT), ktoré nám umožní zobrazenie hrúbky nervových vlákien na terči zrakového nervu, ako aj vrstvu gangliových vlákien sietnice, ktoré obe sú priamo poškodzované pri glaukóme.

 • Ako môže dopadnút neliečený glaukóm?

Glaukómové ochorenie je vážne, chronické ochorenie, ktoré môže viesť k slepote. V dôsledku poškodenia nervových vlákien a gangliových buniek v dôsledku ochorenia  dochádza k nezvratným zmenám, ktoré sa už ovplyvniť nedajú.

Pri neliečnom glaukóme dochádza k postupnému zhoršovaniu videnia. Najskôr sa stráca periférne videnie, neskôr pacienti vidia len zúženú centrálnu časť zorného pola (akoby pozerali cez rúru).  Pri ďalšej progresií dochádza k úplnej slepote.

Zdroj fotky: https://www.aoa.org/healthy-eyes/eye-and-vision-conditions/glaucoma?sso=y
Zdroj fotky: https://www.aoa.org/healthy-eyes/eye-and-vision-conditions/glaucoma?sso=y

Podľa štatistických údajov z roku 2000 na svete trpelo glaukómom 67 miliónov ľudí, z toho v Európe 9,25 milióna ľudí, pričom liečených bolo 4,6-6,9 milióna ľudí. V roku 2020 by podľa týchto hodnôt malo byť 11 miliónov ľudí slepých z dôvodu glaukómovej neuropatie.

 • Ako vyzerá liečba?

Základným cieľom liečby je zastavenie alebo spomalenie progresie glaukómovej neuropatie prostredníctvom zníženia  vnútroočného tlaku. Je dôležité stanovenie tzv. cieľového vnútroočného tlaku, ktoré závisí od pokročilosti ochorenia: čím je ochorenie pokročilejšie, tým nižšie hodnoty vnútroočného tlaku chceme dosiahnuť. Snažíme sa aspoň o 20%-né zníženie pôvodného tlaku. Na tento účel používame lokálnu liečbu v kvapkovej forme- antiglaukomatiká, čo sú rôzne skupiny liečiv, ktoré rôznymi mechanizmami znižujú vnútroočný tlak.  Niekedy nestačí jeden druh kvapiek, vtedy sa nezaobídeme bez kombinácie týchto liečiv. V prípade zlyhania alebo nedostatočného efektu konzervatívnej liečby sú k dispozícií ďaľšie možnosti: laserové (laserová trabekuloplastika, iridotómia, iridoplastika) alebo chirurgické (vytvorením nových odtokových ciest: trabekulektómia, miniimplantáty, drenážne implantáty) alebo znížením tvorby komorového moku pomocou cyklofotokoagulácie alebo cyklokryodeštrukcie.)

 • Do akej miery ovplyvňuje glaukóm na jednom oku funkcie druhého oka?

Akýkoľvek typ glaukómu môže byť jednostranný, ale primárny glaukóm s otvoreným uhlom, primárny glaukóm z uzavretým uhlom, primárny infanitlný glaukóm, primárny juvenilný glaukóm a pigmentový glaukóm sú vo všeobecnosti bilaterálne ochorenia, ktorých závažnosť môže byť v oboch očiach asymetrická.  Ale pokusy ukázali, že zmena vnútroočného tlaku na jednom oku vedie k nepatrným zmenám aj na druhom oku.  U väčšiny pacientov s diagnózou jednostranného glaukómu sa nakoniec vyvinie glaukóm aj na druhom oku, podľa štúdie publikovanej v časopise JAMA Ophtalmology. Vývoj glaukómu na druhom oku je pravdepodobnejší, ak ochorenie výraznejšie progreduje na prvom oku.

 • Napriek tomu, že oči sú párový orgán a sú prepojené, niekedy dlhodobý glaukóm jedného oka práveže to druhé oko (resp. očný nerv) neovplyvní? Prečo?

Súvisí to s patomechanizmami vzniku glaukómu: pri primárnom glaukóm s otvoreným uhlom dochádza k zvýšenej rezistencií v odtokových cestách komorového moku a tým k zvýšeniu vnútroočného tlaku. Ako sme spomínali, aj keď sa glaukómové ochorenie vyskytuje obojstranne, poškodenie môže byť asymetrické, ako aj hodnoty vnútroočného tlaku môžu byť rozdielne v oboch očiach.  Môžu byť aj určité anatomické rozdiely medzi očami, čo môže tiež súvisieť s takouto asymetriou.

 • Do akej miery prispieva k ochoreniu dnešný životný štýl- že ľudia trávia dlhé hodiny pred monitormi, s telefónom v rukách a celkovo, že žijeme v stresujúcej dobe?

Rizikové faktory glaukómového ochorenia sú málo ovplyvniteľné (vek, genetická predispozícia, etnické faktory..),  ovplyvniteľným rizikovým faktorom je vnútroočný tlak.  Glaukóm úzko súvisí aj s oxidačným stresom a vznikom voľných radikálov. Žiadny orgán nie je chránený pred negatívnym vplyvom chronického stresu. Počas stresu stúpa hladina hormónu kortizolu, čo potom zvyšuje vnútroočný tlak.

Pohyb, šport prispievajú k zníženiu vnútroočného tlaku, preto sedavá životospráva a málo pohybu môžu predstavovať určité riziko vzniku glaukómu u ľudí s predispozíciou na toto ochorenie.

 • Ako by sa mali ľudia o svoje oči starať? Napríklad ľudia, ktorí pracujú denne viac hodín pri počítači? Mali by mať nejaký „očistný“ rituál?

Sú dôležité preventívne očné prehliadky, najmä u ľudí so zvýšenou záťažou na zrak. Pri preventívnych vyšetreniach sa dajú odhaliť aj rizikové faktory vývoja aj napr. glaukómového ochorenia, diabetickej retinopatie, očných zmien od vysokého krvného tlaku atď.

Čoraz narastá počet ľudí pracujúcich v kanceláriách, s počítačmi. Preto ergonómia zraku sa dostáva do stredobodu záujmu predovšetkým rozsiahlym používaním obrazoviek a to nielen v práci, ale aj v iných oblastiach ľudského života. Astenopické ťažkosti, ktoré sa o u týchto ľudí vyskytujú, ako je pálenie, rezanie, začervenanie očí, neostré videnie a bolesti hlavy, vyplývajú z nekorigovaných malých refrakčných chýb a zo stenčenia slzného filmu pri menej častom žmurkaní. Úlohu hrajú i vonkajšie podmienky, ako je osvetlenie, jas obrazovky, kontrast. K zamedzeniu ťažkostí je nutná správna korekcia, vhodné pracovné podmienky a prestávky.

Ľudia, ktorí budú dlhodobo pracovať s obrazovkou, by mali byť vyšetrení očným lekárom ešte pred nástupom do tohto zamestnania. Je nutné vykorigovať všetky nedostatočnosti oka, vrátane presbyopie („stareckého videnia“).  Očný lekár poučí pacienta, ako používať korekčné pomôcky, ako predchádzať únave, čím je doporučenie prestávok pri dlhodobej práci s obrazovkou, a to najmenej po 2 hodinách práce na 10 minút zatvoriť oči alebo pozerať do diaľky.  Dôležité je správne pracovné prostredie: obrazovka má stáť kolmo na os videnia, od očí asi 40-70cm, mali by sa odstrániť rušivé odlesky, nevhodné umiestniť monitor otočený k oknu. Dať prednosť tzv. negatívnemu kontrastu: biele znaky na tmavom podklade. Pozitívny kontrast vyvolá zrakovú únavu skôr, ak nie je možné sa mu vyhnúť, treba aspoň stlmiť jas obrazovky. Je vhodná aplikácia voľnopredajných umelých sĺz počas práce s monitorom, min. 3-4xdenne, najlepšie bez konzervačných látok, ktoré prispievajú k obnove a stabilizácií slzného filmu očí.

 • Dá sa povedať, aké percento glaukomatikov sa podarí vyliečiť resp. stabilizovať ich tlak?

Glaukóm  je  ochorenie, ktoré  sa nedá  vyliečiť úplne, avšak  pomocou  liečby  sa  spomalí   progresia  ochorenia a predíde  sa  následkom, ktoré  pacientovi  zhoršujú  zrakové  funkcie  a tým  aj  kvalitu  života .
Jedinou stratégiou ako predísť následkom, ktoré zelený zákal spôsobuje je prevencia, pravidelné  návštevy  očného lekára , včasné odhalenie ochorenia a včasná liečba.

 • Ako ovplyvňuje bežný každodenný život? Čo by sa mal pacient s glaukómom vyhýbať a na čo dávať pozor?

V počiatočných štádiách glaukóm ovplyvňuje periférne videnie a v neskorších štádiách ovplyvňuje centrálnu zrakovú ostrosť. Iné funkčné poruchy zraku môžu zahŕňať poruchy vnímania farieb, kontrastnej citlivosti a adaptácie na tmu. Tieto zmenené zrakové funkcie majú vplyv na orientáciu v priestore, činnosti každodenného života (videnie do blízka a do diaľky) a farebné videnie. S nižšou kvalitou života súvisí aj zmyslová deprivácia.

Pacienti s obojstrannou (binokulárnou) stratou zrakových funkcií majú vážne ťažkosti s každodennými akvitami ako je čítanie, pohyb a orientácia v teréne a šoférovanie. Avšak kvalitu života môže ovplyvniť aj jednostranná (monokulárna) strata zrakových funkcií

Včasná diagnostika a následná  liečba sú jedinou metódou prevencie poškodenia zraku.

Pacienti s diagnostikovaným glaukómom by mali byť v pravidelných intervaloch kontrolovaní, je nutná spolupráca pacienta: pravidelná a správna aplikácia antiglaukómovej liečby.

Cvičenie môže ovplyvniť vnútroočný tlak, ale aj očný krvný prietok. Ale napr. pri pigmentovom glaukóme môže dôjsť pri cvičení k výraznejšiemu vzostupu vnútroočného tlaku. U mladého pacienta s pokročilým glaukómom sa môže objaviť počas cvičenia aj strata videnia, tzv. vascular steal fenomén.  Ale všeobecne, glaukomatici by mali pravidelne športovať (napr. aerobik), pričom sa predpokladá dlhodobé zníženie hladiny vnútroočného tlaku.

Žiadny orgán nie je chránený pred negatívnym vplyvom chronického stresu. Počas stresu stúpa hladina hormónu kortizolu, katecholamínv, ktoré vplýva na imunitný systém.  Najvyššia hladina kortizolu je ráno a po 16 hodine klesá. Chronický stres však spôsobuje oploštenie tejto celodennej  krivky – celý deň a noc je hladina kortizolu vyššia. Kortizol  zvyšuje  vnútroočný tlak. Dochádza k vazospazmu, vazokonstrikcii (zúženiu ciev)  a zmenšeniu prekrvenia terča zrakového nervu, hypoxii.  Stres má negatívny vplyv na progresiu glaukómu.  Pre ľudí vystavených chronickému stresu je doporučená meditácia, pričom dochádza k zníženiu endorfínov a tým aj ochrane gangliových buniek, ktoré sú pri glaukóme vystavené poškodeniu.

MUDr. Kitti Löw Jakócs, oftalmológ
MUDr. Kitti Löw Jakócs, oftalmológ

> Oftalmologické nelôžkové oddelenie

 

MY Nové Zámky

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021