Projekt GES pre nemocnicu

19 februára, 2024
60.jpg
  1. Viete povedať, prečo sa nemocnica v Nových Zámkoch rozhodla pre rekonštrukciu využiť práve garantované energetické služby? (prečo neobnovili nemocnicu cez eurofondy/plán obnovy a odolnosti)?

Riaditel nemoncice NSPNZProjekt „Moderná Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska“ bol realizovaný cez eurofondy, pričom zrealizované práce mali primárne zameranie na iné výsledky, ako najmä na modernizáciu oddelení (https://www.nspnz.sk/2019/10/28/moderna-fakultna-nemocnica-nove-zamky/). Projekt nebol realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti preto, že tento projekt e-Dome (dnešné ESCO Slovensko) bol už ukončený v čase, kedy sa začali otvárať výzvy Plánu obnovy a odolnosti a je veľmi otázne, či vôbec je, alebo bola v POO výzva, ktorou by sa dosiahlo to, čo v tomto projekte.

 

Jednoznačne, využitie garantovanej energetickej služby nám prinieslo modernizáciu vo viacerých smeroch, nielen v jednej oblasti tak ako to býva zo strany dotácií podporované. Rekonštrukcia sa týkala viacerých energetických celkov od zdroja tepla, osvetlenia, chladenia, regulácie až po samotnú technológiu práčovne. Zároveň poskytovateľ nám zabezpečuje dohľad nad prevádzkou a úspory garantuje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.

 

Realizáciou formou GES služby nám bolo poskytnuté také riešenie modernizácie, ktoré nezaťažuje rozpočet nemocnice, pretože náklady na celú modernizáciu sú hradené z garantovaných dosiahnutých úspor. Ušetrené náklady na realizáciu tak mohla nemocnica využiť na ďalšie zlepšenie starostlivosti o pacientov, zaobstaranie nového prístrojového vybavenia a celkové skvalitnenie fungovania nemocnice.

 

Realizáciou projektu sa okamžite zhodnotil majetok nemocnice bez potreby vlastných zdrojov. Realizátor projektu zabezpečil financovanie projektu a dodávku diela na kľúč – od samotného návrhu vhodných opatrení, cez vypracovanie projektovej dokumentácie, až po samotnú realizáciu diela so získaním všetkých potrebných povolení. Nemocnica tak mala záruku za dosiahnutie úspor po celú dobu trvania zmluvy a zároveň počas tejto doby nám je zabezpečovaný aj dohľad nad správnym prevádzkovaním dodaných technológií.

Ing. Ľubica Bartošová – námestník riaditeľa pre ekonomický úsek FNsP Nové Zámky

  1. Aké kritériá splnila nemocnica, že im projekt GES dával ekonomicky zmysel?

Garantovaná energetická služba je vhodná pre všetkých zákazníkov, ktorí si uvedomujú, že majú vo svojich prevádzkach potenciál na zníženie spotreby energie, potenciál na výmenu zastaralej technológie a potenciál na zníženie prevádzkových nákladov. Spravidla sa jedná o opatrenia týkajúce sa technických zariadení budov ako sú napríklad rekonštrukcie tepelného hospodárstva,  zdroja chladu, vzduchotechnických zariadení, osvetlenia, rekonštrukcie špeciálnych technológií ako napríklad technológie práčovne, kuchynské technológie, prípadne technológie sterilizácie. Tieto opatrenia prinášajú krátku dobu návratnosti, hlavne ak sú spojené s vysokými nárokmi na časté opravy či prevádzku. Opatrenia týkajúce sa stavebných prvkov, ako napríklad zateplenie objektu či výmena otvorových konštrukcií, síce prináša značnú mieru úspory energie, avšak nedosahuje takú hodnotu, aby  daná investícia bola z týchto úspor splatená v krátkom čase. Pri týchto opatreniach sa bavíme o návratnosti aj viac ako 15 rokov.

 

Realizácia projektu GES pre Nemocnicu v Nových Zámkoch dávala ekonomický zmysel, nakoľko pôvodný areál disponoval zastaralou centrálnou parnou kotolňou s dlhými a stratovými rozvodmi tepla, pôvodnou technológiou práčovne, kompresorovne, pôvodnými vzduchotechnickými jednotkami či pôvodným osvetlením. Prevádzkovanie takéhoto areálu bolo ekonomicky veľmi neefektívne.

Ing. Juraj Šebo – riaditeľ pre energetické služby ESCO Slovensko, a.s.

  1. Zaznamenali ste nejaké ohlasy na rekonštrukciu nemocnice?

Rekonštrukcia zabezpečila nielen skvalitnenie tepelnej pohody priestorov pre pacientov, ale zároveň nová inštalovaná technológia je menej náročná na obsluhu a prevádzku pre personál. Predovšetkým inštalácia novej technológie práčovne výrazne skvalitnila pracovné podmienky pre zamestnancov nemocnice. Rekonštruované priestory práčovne skvalitnili podmienky intenzity osvetlenia a priniesli novú modernú technológiu pre pranie, sušenie či žehlenie.

Ing. Ľubica Bartošová – námestník riaditeľa pre ekonomický úsek FNsP Nové Zámky

  1. Nakoľko sa znížili účty za energie po rekonštrukcii v porovnaní so stavom pred ňou?

Náklady na energie sa znížili približne o 30%.

  1. S akými najväčšími prekážkami ste sa počas plánovania a realizácie projektu stretli?

Pri realizácii projektu sme sa viacmennej nestretli s prekážkami, ak áno, tak iba drobného technického charakteru, ktoré sa vyriešili počas realizácie.

  1. Čo by ste odporučili ďalším subjektom, ktoré by si chceli renovovať svoje budovy (resp., nemocnice)? Majú podľa Vás samosprávy o GES dosť informácií? Áno/nie a prečo?

Energetické systémy rozsiahlych komplexov, ako sú napríklad nemocnice, na seba vzájomne vplývajú. Vyriešením len jedného problému z mnohých, nedosiahneme požadovaný efekt úspory. Na takéto objekty je nutné pozerať sa komplexne a navrhovať opatrenia, ktoré budú synergicky dosahovať čo najefektívnejšie výsledky.

 

Stálou praxou na Slovensku je rekonštrukcia metódou „na toto teraz mám“, naviac bez analýzy vhodnosti a efektu opatrenia. Takýmto konaním ide majiteľ proti sebe, nakoľko investícia, ktorú robí, je nepodložená úsporou a nemusí byť návratná ani počas 20 rokov. Naopak, v prípade, že sa zrealizujú opatrenia s krátkou dobou návratnosti, si majiteľ robí prekážku do budúcna, pretože tieto mohli byť použité na prefinancovanie práve tých dlhodobejšie návratných opatrení, ktoré sami o sebe nebudú vychádzať z ekonomického pohľadu.

 

Preto je efektívnejšie angažovať poskytovateľov GES, ktorí sú schopní vymyslieť a zrealizovať taký balík úsporných opatrení, ktorý má pre obe strany ekonomický zmysel. Balíkom rozumieme krátkodobo a dlhodobo návratné opatrenia, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Aj dlhodobá investícia má totiž význam, ak zákazník dostáva garanciu, že investíciou ušetrené náklady pokryjú náklady na jej splácanie. Investíciu prináša pritom poskytovateľ GES a nie priamo zákazník, čiže služba finančne nezaťažuje klienta. 

 

Kľúčovým aspektom v tomto modeli spolupráce je teda komplexnosť dodávateľa služby, ktorý dokáže zabezpečiť hĺbkovú analýzu budovy, návrh opatrení, prípravu projektovej dokumentácie, kompletnú realizáciu na kľúč, financovanie realizácie (v prípade potreby), optimálne vyladenie budovy a energetický manažment po dobu trvania garancií (zmluvy). Len takýto dodávateľ dokáže niesť riziko a byť dostatočne zainteresovaným na dosahovaní výsledkov.

 

Slovenský trh energetických služieb stále nedosiahol svoj plný potenciál. Počet realizovaných GES projektov je výrazne limitovaný viacerými ekonomickými, politickými a regulačnými vplyvmi, ktoré sa v rámci vývoja trhu opakujú. Využitie tohto modelu sa viaže predovšetkým s verejným sektorom, kde slúži aj ako zdroj financovania. V súčasných podmienkach na Slovensku je možné projekty garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore realizovať výhradne bez dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy. To do značnej miery limituje využiteľnosť tohto modelu a následne aj súkromného financovania najmä pri komplexných rekonštrukciách verejných budov, ktorých tempo je nedostatočné. Riešením je zlepšenie týchto podmienok pre poskytovateľov GES a zároveň zvýšiť osvetu pre potencionálnych klientov.

 

Ing. Marek Chrastina – technický riaditeľ a člen predstavenstva ESCO Slovensko, a.s.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021