Stretnutie lekárov zacielené na pečeň

23 apríla, 2024
Stretnutie-lekarov-zacielene-na-pecen_H-1200x900.jpg

Vo FNsP Nové Zámky je starostlivosť o hepatologických pacientov zabezpečená cestou hepatologickej ambulancie, ktorá je súčasťou Gastroenterologického a hepatologického centra. Ide o širokú paletu pacientov s ochoreniami hepatobiliárneho systému, ich diferenciálnej diagnostiky a liečby, s možnosťou cielenej liečby chronických vírusových hepatitíd. Hepatológiu vo FNsP Nové Zámky zakladal a rozvíjal emeritný primár kliniky vnútorného lekárstva II. Doc. MUDr. Zima PhD. Vďaka jeho aktivite vzniklo vo FNsP Nové Zámky centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd. Od roku 2023 sa posilnil tím hepatológov o skúsených lekárov profesora MUDr. Glasu, a pani doktorku MUDr. Glasovú, ktorí stáli aj pri zakladaní kliniky klinickej farmakológie SZU v Nových Zámkoch.

 

Práve hepatológia bola ústrednou témou regionálneho seminára, ktorý sa uskutočnil 11.4. v útulných priestoroch reštaurácie Berek. Seminár bol organizovaný Gastroenterologickým a hepatologickým centrom v spolupráci so spoločnosťou alfasigma. Pozvanie prijali lekári z interných kliník, rajónni gastroenterológovia a obvodní lekári. Úvodným slovom primár MUDr. Ďurina predstavil v krátkosti vývoj gastroenterológie zo základnej gastroenterológie, ktorá bola súčasťou kliniky vnútorného lekárstva II. po vznik samostatného pracoviska, ktorého cieľom je ďalšie skvalitnenie a rozvoj starostlivosti o gastroenterologických a hepatologických pacientov. Uvedená zmena je prirodzeným vývojom samotného odboru pri jeho rozšírených diagnostických a terapeutických možnostiach, zároveň je jednou z prvých požiadaviek na dosiahnutie úrovne nemocnice III. kategórie v tejto oblasti. Súčasťou centra je široké spektrum aktivít, ktoré zahŕňa konziliárnu činnosť, endoskopický manažment hospitalizovaných pacientov, starostlivosť o IBD pacientov, jednodňová zdravotná starostlivosť, klinické skúšanie novej liečby IBD. Spoluprácou s pediatrickým gastroenterológom MUDr. Tamaškovičovou sa rozšírila starostlivosť aj o pediatrických pacientov s možnosťou endoskopického vyšetrenia.

 

Ďalšia časť program patrila najmä našim hepatológom. V prehľadových prednáškach sa venovali aktuálnym témam steatohepatitídy, hepatálnej encefalopatie a rôzne formy hepatopatii, s ktorými sa môžu stretnúť najmä lekári v rajóne. Vo svetle aktuálnych poznatkov rastie dôležitosť sledovania a manažmentu steatotickej choroby pečene, ktorá sama môže byť príčinou nielen cirhózy, ale aj primárneho onkologického ochorenia heparu ako je hepatocelulárneho karcinómu. V prednáške skúseného profesora Glasu zaznela komplexná patofyziológia hepatálnej encefalopatie s dôrazom na dôležitosť širšej diagnostiky príčin porúch vedomia u pacientov s cirhózou heparu. MUDr. Glasová doplnila hepatologický blok o tému, odkrývania ochorení za patologickými laboratórnymi testami hepatálnych enzýmov. V priateľskej atmosfére prednášajúcich sa ukázala hepatológia ako významná oblasť medicíny, ktorá má svoje zastúpenie aj vo FNsP Nové Zámky, s potrebou budúceho rozvoja. Uvedená potreba rozvoja vedie k žiadosti o nových lekárov a zakúpenia prístrojového vybavenia cestou plánu obnovy, za účelom zlepšenia diagnostiky a manažmentu hepatologických pacientov.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie v rámci sústavného vzdelávania v medicíne, za účelom zlepšovania starostlivosti o pacientov vo FNsP NZ. 


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021