ADHD. V ktorých prípadoch sú už nutné medikamenty?

29 septembra, 2022
h-adhd.jpg

ADHD (atenttion deficity hyperacitivity disorders) znamená poruchu pozornosti a zvýšenú aktivitu dieťaťa, je pozorovateľná už v predškolskom veku a výrazne zjavná v prvých ročníkoch školskej dochádzky. Typickým príznakom je, že dieťa nevydrží zaujať pozornosť počas 45 minút vyučovacej hodiny, pár minút po začiatku sa zdá byť nervózne, pretože vnútri cíti nepokoj, obzerá sa vôkol seba, je hyperktívne, robí neúčelné opakujúce sa pohyby, všíma si javy, ktoré odpútavajú jeho pozornosť, nevie sa zapojiť do vyučovacieho procesu, má medzery vo vykladanom texte. Toto ochorenie sa 3x viac prejavuje u chlapcov.

Mnohokrát sa okrem porúch pozornosti vyskytujú ešte ďalšie symptómy  ako je porucha čítania (dyslexia), porucha písania (dysgrafia), porucha matematických schopností (dyskalkúlia), porucha pravopisu (dysortografia), preto pri diagnostike je vhodné, aby bolo dieťa vyšetrené aj psychológom a psychiatrom.

V liečbe je nutné niekoľko postupov. Prvým je psychologický pohovor a ďalej psychologické sledovanie. Následne v školskom procese upraviť vyučovacie možnosti, teda dieťa by malo byť integrované, event. počas vyučovacej hodiny musí mať prideleného asistenta. V terapeutickej sfére sa pohybujeme od jednoduchých omega 3-nenasýtených mastných kyselín, probiotík a nakoľko sa jedná o odchýlku vo vývoji centrálneho nervového systému so zhoršenou reguláciou na úrovni adrenergných systémov sa v liečbe často využíva atomoxetin (Atominex, Atomox, Atofab ….), pri liečbe ktorých rodičia a aj učitelia pozorujú zlepšenie pozornosti.

Za dominantné považujem zmeniť prístup k dieťaťu aj v domácom prostredí, zamerať sa na krátke úlohy, upozorňovať na pozitívne správanie voči sebe aj voči okoliu, nastaviť pevné hranice chovania a  preferovať pochvalu aj za miniatúrne výkony.

MUDr. Zuzana Stanovičová PhD.
MUDr. Zuzana Stanovičová PhD.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021